woensdag 24 juni 2015

Gereglementeerde boekenprijs: twee argumenten pro en wat open vragen

Op kenniskantoor werd de vraag gesteld of er zelfs maar één argument is om vanuit de bibliotheeksector een gereglementeerde boekenprijs met een korting van maximaal 15 procent te aanvaarden. Wel, laat ons er even van uitgaan dat bibliothecarissen werken vanuit liefde voor het boek, voor lezen. Dat ze het belang inzien van leesbevordering. Dan mogen we ook verwachten dat ze voorstander zijn van een rijk en divers aanbod aan boeken, ook in niches en 'moeilijke' genres en dat ze het wenselijk vinden dat lezers ruime toegang hebben tot boeken, via een fijnmazig net van bibliotheken en een diversiteit aan boekhandels en verkooppunten. Met andere woorden: we gaan ervan uit dat bibliotheken zich wel kunnen vinden in de doelstellingen van een gereglementeerde boekenprijs. Maar heeft die maatregel dan ook effect?

Deze week nog lanceerde Amazon het voorstel om auteurs te betalen per gelezen bladzijde in plaats van per boek. Weinig waarschijnlijk dat het belang van de auteur hierbij voorop staat. En diezelfde boekverkoper besliste een tijd geleden om geen boeken van uitgeverij Hachette meer te verkopen, na een dispuut over de prijszetting van e-boeken. Hachette was groot en sterk genoeg om het pleit te winnen, maar het is duidelijk dat de positie van Amazon zo sterk is, dat het zijn leveranciers onder druk zet om optimale voorwaarden te krijgen. Wat geldt op de markt van de e-boeken, geldt ook op die van het fysieke boek. Carrefour deed eigenlijk net hetzelfde tijdens de hoorzitting in het Vlaams parlement, eerder deze week. De supermarktketen dreigde om aanzienlijk minder boeken te bestellen bij Lannoo en Van Halewijck - allebei met naam genoemd - als er een gereglementeerde boekenprijs zou komen. Ik herinner me een hallucinant gastcollege aan de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap waar de CEO van een grote Vlaamse boekhandelsketen haarfijn kwam uitleggen hoe hij zijn leveranciers het mes op de keel zette om optimale voorwaarden af te dwingen. Het zijn de boekhandels - of beter: de grote boekverkopers - die de uitgevers wurgen, iets wat vertegenwoordigers van Boek.be moeilijk op een hoorzitting kunnen verkondigen. Opvallend overigens met welke schaamteloosheid dominante marktspelers uitpakken met de manier waarop zij hun positie uitbuiten. De druk op de leveranciers maakt dat dezeminder risico kunnen nemen. Moeilijke genres en onbekende auteurs krijgen minder kansen. Uitgevers willen alleen nog investeren in boeken die gegarandeerd verkopen. Allicht betekent dit ook een geleidelijke prijsstijging: als de grote boekverkoper(s) een groter deel van de koek opeisen, moet de uitgever dat compenseren met grotere marges elders. Er is dan ook reden om aan te nemen dat Jef Maes van Boek.be gelijk heeft, als hij stelt dat een gereglementeerde boekenprijs niet leidt tot prijsstijgingen.

Maar stel dat we toch niet wakker liggen van een ruim en divers aanbod aan titels en de problemen van de uitgevers? We genieten gewoon van de grote kortingen die we krijgen. Dan moeten we beseffen dat we die kortingen niet krijgen uit liefdadigheid. Ze passen in een strategie om marktaandeel te vergroten. In die strategie geldt elke sluiting, elk faillissement van een concurrent als een overwinning. We moeten er niet aan twijfelen dat de strategie zal veranderen zodra een speler zich sterk genoeg voelt. Na het vergroten van het marktaandeel komt het optimaliseren van de winst: minder kortingen, snoeien in de kosten (lees: de dienstverlening). Dat komt op een moment dat voor de klant de keuzevrijheid drastisch ingeperkt is. Wie twijfelt aan de geldigheid van deze redenering, moet even een kijkje nemen bij de wetenschappelijke bibliotheken. Er zijn heel veel wetenschappelijk uitgevers. Toch is er sprake van een monopoliepositie: wetenschappelijke tijdschriften zijn geordend in een strikte hiërarchie en een zichzelf respecterende wetenschappelijke instelling kan niet zonder de toptijdschriften in haar domein. Voor 2015 worden hier prijsstijgingen verwacht van vijf tot zeven procent en het gaat al jaren aan dat tempo. Hier zijn het de uitgevers die de bibliotheken wurgen. Petities en boycotacties en zelf de ontwikkeling van een heel nieuw model voor  wetenschappelijke publicaties, hebben daar tot nog toe niets aan kunnen veranderen.

Redenen genoeg, denk ik, om voor een status quo te pleiten. Dat is eigenlijk wat Jan Braeckman en ikzelf gedaan hebben op de hoorzitting. Een getrapt systeem met hogere kortingen voor grotere aanbestedingen sluit nauw aan bij de huidige manier van werken van vele bibliotheken. De impact op de collectiebudgetten zou beperkt blijven, terwijl de excessen in de kortingenslag afgeblokt worden.

Maar laat mij afsluiten met wat open vragen:

1. Zou het kunnen dat we op langere termijn baat hebben bij een meer drastische ingreep? We zouden dan nu de beperking tot 15 procent slikken om binnen vijf tot tien jaar een meer divers landschap van leveranciers te hebben, met meer innovatie en meer keuze. Toegegeven, het is een gok. Maar over de noodzaak aan een nulmeting en een evaluatie op regelmatige basis was zelfs Carlo Van Baelen het met ons eens. Er zou dus bijgestuurd moeten worden als het anders loopt dan verhoopt.

2. Ik heb een leverancier nog niet zo lang geleden horen beweren dat we in Vlaanderen te veel geld spenderen aan personeel en te weinig aan collectie. Nederland is dan uiteraard het gidsland. Het zou uiteraard kunnen dat de leverancier meer bezorgd wat over de afzet van boeken dan over werking van de bibliotheek. Het lijkt me toch redelijk om de vraag te stellen hoe ver we willen gaan om rijke en diverse collecties te behouden in onze bibliotheken. Collectie boven personeel? Eerder omgekeerd? (Gesteld dat de bibliothecaris de keuze heeft, uiteraard). Het wordt op vele plekken een reëel dilemma.

3. Je zou de zaken zelfs kunnen door trekken en de vraag stellen: wat is de minimale collectie die we nog nodig hebben om een kwaliteitsvolle bibliotheekwerking te kunnen ontwikkelen? De klemtoon ligt dan niet meer op wat we in huis willen hebben, maar op wat we willen doen (en welk materiaal we daarvoor nodig hebben). Om het met R. David Lankes te zeggen "a room full of books is simply a closet but that an empty room with a librarian in it is a library". Wat dan meteen een goede reden was om hem als keynote uit te nodigen op Informatie aan Zee.


zondag 7 juni 2015

Hoorzitting Hart boven Hard: de dubbele agenda van 'de academische wereld'

Bruno Vermeeren (VVBAD) en Evi Gillard (VVC) tijdens de hoorzitting

De bijdrage van de academische wereld, verpersoonlijkt in de figuur van professor De Rynck, ontbreekt in het verslag van Bieke Purnelle op De Wereldmorgen over de hoorzitting in de commissie Cultuur op donderdag 4 juni 2015. Nochtans vormde de bijdrage van De Rynck in meer dan een opzicht het sluitstuk van de zitting. Het loont dan ook de moeite om stil te staan bij zijn bijdrage, die voortbouwde op zijn opiniestuk De onheilsprofeten van het middenveld De Standaard van 28 mei 2015. Zoals bekend waren de plannen van de Vlaamse overheid om steden en gemeenten verregaande autonomie te geven, het onderwerp van de zitting.

De Rynck, professor sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent, bracht een dubbele boodschap. Decreten, zo stelde hij, maken een levenscyclus door van een sterke centrale aansturing, over een planmatige aanpak met een grotere beleidsruimte, naar decentralisatie. In dat proces bouwt elke nieuwe fase voort op de verworvenheden van de voorgaande. De Rynck zelf gebruikte het voorbeeld niet, maar de evolutie die de bibliotheeksector doormaakte, illustreert wel zijn betoog. Het eerste bibliotheekdecreet uit 1978 was sterk sturend. Het bevatte normen over personeel, grootte en aard van de collectie en zelfs de inrichting van de bibliotheek. Tegen de eeuwwisseling was het een keurslijf geworden. De sector verwelkomde dan ook de overgang naar het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Dat gaf meer beleidsruimte, weliswaar binnen het kader van eerst een sectoraal beleidsplan voor de bib en later een algemeen cultuursbeleidplan. Met de overheveling van de subsidies naar het gemeentefonds, zijn we aanbeland in de laatste fase van de decentralisatie. Een logische stap, volgens De Rynck, en aangezien de sector zich dankzij de voorgaande fases sterkt ontwikkeld heeft, een met een beperkt risico.

Tegelijkertijd wees De Rynck al bij het begin van zijn uiteenzetting op een tweede belangrijke bevinding: decentralisatie gaat (meestal) gepaard met een vorm van schaalvergroting. Die kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Fusies tussen gemeenten zijn een mogelijkheid. Een gemiddelde gemeente in Vlaanderen telt 18.000 inwoners, in Nederland zijn dat er 40.000, in Denemarken zelfs meer dan 50.000. Er zijn ook andere modellen te bedenken. De Rynck haalde het voorbeeld zelf niet aan, maar in Nederland zijn bibliotheken meestal stichtingen die meer dan één gemeente bedienen. Hun werkingsgebied is er dus in de praktijk meestal nog groter.

De Rynck verdedigde dus de plannen van de regering, maar niet zonder daar een belangrijke kanttekening bij te maken. Bovendien herhaalde hij enkele malen dat hij verwacht dat er "ongelukken" zullen gebeuren als die plannen doorgezet worden.

Kanttekeningen

De Rynck presenteerde de levenscyclus van decreten als een fysische wetmatigheid. Zoals water bevriest bij temperaturen onder nul en daarbij uitzet en zo in bergstreken lawines veroorzaakt, zo maken een decreten een proces door van centralisatie naar decentralisatie en kunnen ongelukken niet vermeden worden. Nochtans sprak hij in het Vlaams parlement, voor een publiek dat decreten schrijft, tijdens een hoorzitting die juist handelde over de mogelijke gevolgen van een nieuw decreet en hoe die eventueel vermeden kunnen worden. In tegenstelling tot natuurwetten kunnen decreten bijgestuurd worden, maar de professor leek niet geïnteresseerd in de vraag hoe ongelukken vermeden kunnen worden.

Of misschien toch wel: schaalvergroting zou immers soelaas kunnen bieden. Diensten moeten bekeken worden op regionale schaal en de schotten tussen de beleidsdomeinen worden best doorbroken. Die vaststelling is niet nieuw. Het Witboek Interne Staatshervorming (pdf) dat de vorige regering opstelde onder impuls van minister van bestuurszaken Geert Bourgeois, vond de beperkte bestuurskracht van lokale besturen al een probleem. Inmiddels is Geert Bourgeois minister-president van de Vlaamse regering. Fusies tussen gemeenten staan echter niet in het regeerakkoord. Wat daar wel in staat? Dat de bevoegdheden van de provincies drastisch ingeperkt worden. Nochtans ontwikkelen zich van daaruit heel wat interessante regionale initiatieven. Tot daar het politieke debat over schaalvergroting. De Rynck besefte blijkbaar goed genoeg dat het niet het juiste moment is om te pleiten voor een sterk Vlaams initiatief op dit vlak. En daarmee is meteen ook duidelijk dat hij een politiek spel speelt.

Dubbele agenda

Zijn uitspraak uit De Standaard dat het middenveld conservatiever klinkt dan de politici, heeft De Rynck in het parlement niet meer herhaald. Hij heeft er de politici wel op gewezen dat de stem van "koepels, professionelen en het middenveld" niet neutraal is. Ook zij hebben belangen en macht. De opmerking was lichtjes overbodig: de politici nodigen organisaties uit voor een hoorzitting, onder meer om kennis te nemen van hun standpunten. De meeste organisaties die uitgenodigd waren omschrijven zich onder meer als "belangenorganisatie". Dat zij in hun betoog de belangen van hun achterban verdedigen, is bezwaarlijk een 'verborgen' agenda te noemen.

De retorische truc van professor De Rynck is echter een boemerang. Want ook de academische wereld beschikt over belangen en macht. Zo is het opvallend dat op de hoorzitting maar één academicus het woord mocht nemen. Nochtans had professor Luc Huyse in De Standaard ('Vertrouwen is goed, besparen is beter?', 30 mei 2015) laten blijken dat hij het niet eens was met De Rynck. Het betoog van De Rynck wordt zo ingeschreven in een uitermate politiek discours. Of hij zelf daarbij academische dan wel politieke belangen dient, maakt weinig uit. Een objectieve bijdrage was het allerminst

woensdag 15 april 2015

Minister zonder visie?Gemeenten mogen hun bibliotheek opdoeken’ blokletterde De Standaard op 12 maart 2015 op de voorpagina. Het nieuws leidde tot een storm aan reacties. Voor de sector zelf was het nochtans geen verrassing. Het regeerakkoord legde immers al vast dat de financiering van de lokale besturen voortaan via het Gemeentefonds moest gebeuren. Dat dit een verregaande impact zou hebben op het lokale cultuurbeleid, stond in de sterren geschreven. Dat nieuws is nu duidelijk doorgedrongen bij het grote publiek. En nu?

Reconstructie

De Standaard beperkte zich op 12 maart niet tot de voorpagina. Geert Sels ging in de cultuurbijlage dieper in op de problematiek, maar bovenal wijdde Guy Tegenbos een editoriaal aan het thema. Alle kranten pikten het nieuws op en daar bleef het niet bij. Luc Martens, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), mocht in De Ochtend op Radio 1 komen uitleggen dat het zo’n vaart niet zou lopen. De burger moest vertrouwen hebben in de lokale besturen. Een boodschap die minister Sven Gatz ook in De zevende dag mocht verkondigen. De burgers waren er duidelijk minder gerust op, getuige de vele reacties op sociale media en in de pers. Zes bibliotheekgebruikers getuigden in De Standaard over het belang van de bibliotheek in hun leven. Onder hen Iwein Segers, Jeroen Olyslaegers en Eva Mouton. In De Morgen fulmineerden Maarten Inghels en Yves Desmet tegen de beslissing. In dezelfde krant verscheen ook een sterk opiniestuk van het Boekenoverleg. Dat verenigt alle actoren uit het boekenvak, waaronder Boek.be, de Vlaamse Auteursvereniging, Stichting Lezen en de VVBAD.

De argumenten waarmee de beslissing verdedigd wordt, zijn eerder mager. De burger moet vertrouwen hebben in de lokale besturen, zeggen de politici. Ondertussen circuleert er een documentaire op YouTube over het beslissingsproces rond BIEB++, een megaproject nabij het station van Utrecht waarvan de nieuwe bibliotheek een belangrijk onderdeel zou moeten worden. De film illustreert mooi hoe partijen bochten nemen, coalities wisselen en een nieuwe mandataris een genomen beslissing vakkundig kan kelderen. En in het Vlaams parlement wordt gedebatteerd over de structurele onbestuurbaarheid van gemeenten. Onder meer Borgloon, Turnhout, Putte en Denderleeuw hadden hier al mee te kampen. “De maatregel is een extra voedingsbodem voor wantrouwen”, meldt de VVSG op haar website.

Minister Gatz wijst verder op het belang van innovatie in de bibliotheeksector. Dat is een argument dat Luc Martens, burgemeester van Roeselare, ook graag bovenhaalt. In zijn stad opende nog niet zo lang geleden ARhus de deuren. Een voorbeeld dat aantoont dat de sector weldegelijk innoveert, zoals onder meer ook blijkt uit die nieuwe belevenisbibliotheek in Brussel en die zaadjes die in Londerzeel gepland werden. De valse start van e-boeken in de bib en de langzame introductie van RFID in de sector, tonen dan weer aan dat innovatie niet altijd vanzelf komt. Ruim twaalf jaar nadat de eerste bibliotheken overschakelden op zelfbediening, kan je de technologie bezwaarlijk nog vernieuwend noemen. Maar ondanks alle inspanningen is ze nog niet overal ingeburgerd.

Oorverdovende stilte

Als minister Gatz die innovatie zo belangrijk vindt, dan hadden we op zijn minst verwacht dat hij van alle persaandacht gebruik zou maken om uit te leggen hoe hij die vernieuwing in de sector gaat ondersteunen. Maar het blijft oorverdovend stil. Het enige dat we weten, is dat er flink bespaard wordt op de bovenbouw, dat LOCUS en Bibnet fusioneren en dat de digitale uitdagingen de focus worden van de nieuwe organisatie. Daarmee dreigt innovatie verengd te worden tot een technologisch verhaal, alsof de uitdagingen niet groter zijn dan dat.

Organisatorisch, bijvoorbeeld. Filip De Rynck wees er in een opiniestuk in De Standaard op dat er wel logica in zit om de verantwoordelijkheid voor de bibliotheken weg te halen bij de “armlastige gemeenten”. Hij pleit voor “een meer rationeel bedachte en efficiëntere, streekgerichte hertekening van het bibliotheeknetwerk, waarbij de gemeentelijke grenzen niet langer de norm kunnen zijn”. “Maar”, zo eindigt hij zijn stuk, “zonder sterke sturing en dwingende aansporingen van autonome gemeenten zal dat niet lukken”. Helaas, als Sven Gatz al een visie heeft over regionale samenwerking tussen openbare bibliotheken, dan houdt hij die angstvallig voor zich. De enige visie waarover gesproken wordt, is een negatieve: geen persoonsgebonden bevoegdheden meer voor de provincies. Terwijl de Vlaamse regering probeert om een inventaris te maken van provinciale bevoegdheden — en middelen — die overgedragen moeten worden, zijn sommige provincies al begonnen met de ontmanteling. De Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad berichtten zo over het stopzetten van de subsidies voor het interbibliothecair leenverkeer door de provincie Antwerpen. Ondertussen worden termen als ‘regionaal’ en ‘provinciaal’ stilaan taboe, al lijkt iedereen zich er wel van bewust dat er ‘iets’ moet gebeuren in de ‘tussenruimte’ tussen Vlaamse overheid en lokale besturen.

De minister heeft zijn visienota over de kunstensector geagendeerd in het Vlaams parlement en hij heeft de cultureel-erfgoedsector gemobiliseerd om mee te werken aan een visie op het cultureel-erfgoedbeleid. Over een visie op het lokaal cultuurbeleid lijkt hij zich niet druk te maken. Misschien kunnen we hem dat ook niet kwalijk nemen. Zijn partij heeft het regeerakkoord niet mee onderhandeld en ze is ook niet nodig voor een numerieke meerderheid in het Vlaams parlement. Het debat over de afschaffing van de bibliotheekplicht in de commissie Cultuur van dat parlement, toonde ook duidelijk aan dat de andere meerderheidspartijen het beleid verdedigen en de openbare bibliotheek zien als een lokale verantwoordelijkheid. Zowel Marius Meremans (N-VA) als Caroline Bastiaens (CD&V) uitten hun vertrouwen in de lokale besturen. Voor hen is de kwaliteit van de bibliotheek belangrijker dan de verplichting. CD&V lijkt niet te beseffen dat ze een eigen verworvenheid op de helling zet.

“Vlaanderen hoort op het vlak van de openbare bibliotheken bij de beteren in Europa”, schreef Guy Tegenbos in zijn editoriaal in De Standaard. Terecht, zoals de deelnemers aan de VVBAD-studiereizen naar Barcelona, Stockholm, Marseille en Berlijn konden vaststellen. Het is CVP-minister Rika De Backer die in 1978 met een pennentrek een einde maakte aan de ideologisch geïnspireerde volksbibliotheken ten voordele van goed uitgebouwde gemeentelijke bibliotheken. Dat is een rechtstreeks gevolg van de eerste staatshervorming, waarbij de gemeenschappen de bevoegdheid kregen over cultuur. Het netwerk van openbare bibliotheken zoals we dat nu kennen, is er gekomen omdat Vlaanderen zich op cultureel vlak nadrukkelijk wou profileren. Nu geldt blijkbaar alleen nog de internationale uitstraling. Het Vlaams parlement debatteert over een bibliotheek op de luchthaven van Zaventem, dat naar aanleiding van een artikel in META over de Airport Library op Schiphol. Fijn, maar wanneer komt er een grondig debat over een visie op het lokale cultuurbeleid?

De discussie over de verplichting om een bibliotheek in te richten in elke gemeente, wordt er snel een tussen ‘believers’ en ‘disbelievers’. “U hebt geen glazen bol, en ik ook niet”, zei minister Gatz in het Vlaams parlement. Hij heeft gelijk natuurlijk. Al moest hij in De zevende dag ook toegeven dat hij niet kon uitsluiten dat hier en daar een gemeente haar bibliotheek zou opdoeken. Objectief bekeken is het wel zo dat de afschaffing van de bibliotheekplicht geen enkele meerwaarde biedt voor de bibliotheken. Ook voor die gemeenten die blijven investeren in hun bibliotheek, maakt het niet uit of er nu wel of niet een verplichting is. Alleen voor gemeenten die wel overwegen om hun bibliotheek te sluiten, is de maatregel van belang. Mag de hardnekkigheid waarmee de beslissing verdedigd wordt, dan geen achterdocht opwekken?

Het topje van de ijsberg

Op zich is het afschaffen van de verplichting, maar het topje van de ijsberg. De definitie van de openbare bibliotheek verdwijnt in de prullenbak. De magere kwaliteitscriteria — als we ze zo al mogen noemen — uit het decreet Lokaal Cultuurbeleid komen te vervallen. Het provinciale bibliotheekbeleid staat op de helling en er wordt bespaard, nog altijd, zowel op Vlaams als op lokaal niveau.

Toch moet het debat ons ook gelukkig stemmen. Uit het imago-onderzoek dat de VVBAD recent liet uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid, bleek al dat er een breed draagvlak is voor de bibliotheek, zowel bij gebruikers als bij niet-gebruikers. Een van de aanbevelingen was dan ook om de gebruikers zelf aan het woord te laten over het belang van de bib. Dat is de voorbije weken massaal gebeurd, spontaan, door burgers die aan den lijve ondervonden hebben dat de bibliotheek een verschil kan maken in een mensenleven. Het Laatste Nieuws informeerde onder meer bij gemeentebesturen in het Hageland en in de noordrand rond Antwerpen naar hun plannen met de bibliotheek. Ze konden nog moeilijk anders dan het belang ervan benadrukken.

Bij de beleidsmakers leeft dus duidelijk het besef dat innovatie in de bibliotheeksector essentieel is. Zo was het einde van ‘e-boeken in de bib’ aanleiding voor alweer een discussie in de commissie Cultuur. Daar bestond eensgezindheid over het belang van dit project. Maar opnieuw bleef een duidelijke conclusie uit. Misschien dat de overdracht van provinciale bevoegdheden en provinciale middelen, ruimte creëert voor nieuw beleid. Maar dat beleid krijgt dan wel best vorm vanuit een duidelijke visie.

Tijd voor actie

De commotie in de pers bracht ook de sector in beweging. Een flinke delegatie bibliotheekmedewerkers liep mee in de Grote Parade van Hart boven Hard, op zondag 29 maart. Zij schaarden zich achter de eerste hartenwens, “samen rijk’: Rijk is een samenleving door degelijk onderwijs, goede zorg, wetenschappelijk onderzoek, sociale zekerheid, bloeiende cultuur en natuur, vlotte toegang tot sport en mobiliteit, … Die rijkdom is van iedereen”.

De VVBAD lanceerde de hashtag #blijfvanmijnbib die vooral door Twitteraars vlot opgepikt werd en Eva Mouton aan het tekenen zette. De vereniging vroeg en kreeg de toestemming om haar cartoon te gebruiken bij verdere acties. Enkele dagen later ging de website www.blijfvanmijnbib.be de lucht in, met de bedoeling een breed publiek te informeren over de problematiek. Speerpunt van de campagne is een postkaartenactie: professionals en gebruikers wordt gevraagd een kaartje te sturen naar de minister. “Investeer een postzegel in de toekomst van je bib en stuur Sven Gatz een kaartje”, afficheerde alvast één bibliotheek.

“Achterhoedegevechten”, zo wordt hier en daar gefluisterd. Misschien, al mogen we verwachten dat de lokale politici die nu juichen, straks in het Vlaams parlement op tafel komen kloppen, als hun bibliotheek de inwoners mag opvangen van de buurgemeente die haar bib gesloten heeft. “Het nieuwe decreet moet stellen dat een gemeente haar bib maar mag afschaffen als ze financieel bijdraagt tot de bibliotheek van de buurgemeente die haar inwoners-lezers zal overnemen”, schrijft Guy Tegenbos met recht en rede in De Standaard.

Maar dat is in wezen een mercantiele benadering: wie haalt er voordeel uit de dienstverlening en wie draait op voor de kosten. Belangrijker is dat er een basisrecht op de helling komt te staan. Het recht op informatie. De Vlaamse overheid zal in de toekomst immers niet meer garanderen dat “elke burger ergens terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning” zoals het decreet nu stelt. Het lijkt er nu op dat de Vlaamse regering dat recht in de toekomst niet meer wenst te garanderen. De slogan die de VVBAD hanteert, “een bibliotheek in elke gemeente” gaat niet zozeer over het voortbestaan van de instelling op zich. Het is wel een ‘catchy’ vertaling, een concretisering van het recht op informatie. Misschien kan dat ook op andere manieren, maar dat recht moet wel gegarandeerd worden.

Suggesties voor de toekomst

Het kan geen kwaad om even vooruit te denken. Als de regering haar voornemen zonder meer doorzet, wat dan? Er komt in elk geval een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid, al zal het misschien niet meer die titel dragen. De fusie tussen LOCUS en Bibnet maakt dat noodzakelijk. Dat decreet zou het recht op informatie voor de burger moeten garanderen, ongeacht hoe dat geconcretiseerd wordt. Het lijkt logisch dat er daarbij rekening gehouden wordt met de opmerking van Guy Tegenbos. Het kan niet zijn dat gemeenten opdraaien voor de kosten omdat hun buren schrappen in de dienstverlening.

Van de minister van Cultuur mogen we een duidelijke visie op het lokaal cultuurbeleid verwachten. Hij blijft immers de lokale besturen ondersteunen, al is het maar via het nieuwe steunpunt. Bovendien mogen we hopen dat hij op zijn minst een deel van de provinciale bevoegdheden en de bijbehorende middelen naar zich toe kan trekken. Dat biedt kansen voor nieuw beleid. Een visietraject zoals de minister nu opzet voor het cultureel erfgoed, lijkt ook voor het lokale cultuurbeleid aangewezen. Er is vanuit de bibliotheeksector een duidelijke vraag naar een regionaal beleid. En er is een duidelijke vraag om nog meer in te zetten op innovatie. Dat zijn alvast twee belangrijke thema’s voor die visienota.

Bij het uitwerken van die visie mag de Nederlandse bibliotheekwet inspireren. Bij onze noorderburen is sinds begin 2015 een nieuwe wet van kracht. De rijksoverheid, de provincies en de lokale besturen zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor “een netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen”. Uit dat netwerk stappen kan niet zonder consultatie van de andere partijen en van de inwoners. Een gezamenlijk collectieplan vormt een belangrijk onderdeel van dat beleid en de functies van de openbare bibliotheek zijn duidelijk omschreven.

Als sector doen we er goed aan om er rekening mee te houden dat het zwaartepunt van het beleid zal verschuiven naar het lokale niveau. Zelfs als de verplichting behouden zou blijven, dan nog vraagt de evolutie naar een strategische meerjarenplanning een andere inzet op lokaal niveau. Meer dan ooit zullen we moeten weten wat er speelt op lokaal niveau: waar het bestuur naartoe wil, waar er kansen liggen om meerwaarde te bieden voor andere gemeentediensten, voor lokale organisaties. We mogen niet alleen kijken naar cultuur, maar ook naar onderwijs en welzijn, naar jeugd … De recente heisa in de pers heeft gelukkig bewezen dat er een ruim draagvlak is bij de bevolking. Hoog tijd dat we leren hoe we daarop kunnen inspelen.

Ook voor de beroepsvereniging betekent dat een heroriëntering. De VVBAD kan zich moeilijk richten tot 308 gemeentebesturen. Daarvoor ontbreekt de mankracht. Als vereniging moeten we ons wel afvragen hoe we bibliothecarissen in dit nieuwe landschap zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Meer gericht delen van kennis en expertise is een mogelijke piste, inzetten op een specifiek vormingsaanbod een ander.

Geen tijd dus om bij de pakken te blijven zitten.

Deze tekst verscheen eerst in META 2015-3

donderdag 8 januari 2015

Vrije toegang tot informatie: Charlie en de bibEnkele jaren geleden maakte de VVBAD werk van een Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra. De informatieprofessional komt op voor vrije toegang tot informatie en cultuur, stelt de code onder meer, en hij streeft objectiviteit en meerstemmigheid na in de collectie. Ongeveer in dezelfde periode schreef IFLA een internationale code die gebruikt kon worden in streken waar bibliothecarissen geen eigen deontologische code hadden. De nadruk lag hier veel sterker nog op de strijd tegen censuur en het recht op vrije meningsuiting. In Vlaanderen leek die klemtoon minder noodzakelijk. Hier garandeert de overheid immers het recht op een vrije mening. 

Maar ook al is vrije toegang nog altijd een basiswaarde van de sector, we leggen er geen nadruk meer op. Over vrije toegang durven we nauwelijks nog te spreken, nu alles wat gratis is, meteen ook verdacht is. Het is immers op termijn onbetaalbaar. Of het zet aan tot piraterij. Of het is gewoon piraterij. En ook de informatie vegen we meer en meer onder de mat, zeker in de openbare bibliotheken waar de discussie over de toekomst van de sector hevig woedt. We moeten gemeenschappen vormen, ontmoeting stimuleren, heilige huisjes afbreken en de veilige zekerheden loslaten. De informatie wordt gereduceerd tot een kanttekening. En niemand roept ‘censuur’ als uitgevers botweg weigeren om hun e-boeken aan de bibliotheek te verkopen. Ze hebben daartoe immers het volste recht, toch?

Elders is het anders. In de VS publiceert de American Library Association jaarlijks een lijstje van boeken die het meest gewraakt worden in bibliotheken en dat al ruim dertig jaar. In 2013 stonden Vijftig tinten grijs op vier en De hongerspelen op vijf in de top tien van boeken die gebruikers graag verwijderd wilden zien uit bibliotheken. Banned Books Week is er een begrip. De vrijheid om te lezen en de vrije toegang tot informatie staan dan uitdrukkelijk centraal. Dat zijn geen loze woorden. In de Amerikaanse bibliotheekwereld zijn de Connecticut Four helden. In 2005 verzetten vier bibliotheekverantwoordelijken van Library Connection, een bibliotheeknetwerk in Connecticut zich met succes tegen de uitvoering van de Patriot Act. De FBI had gegevens van leners opgevraagd en tegelijkertijd een verbod opgelegd om hierover te communiceren.

Zich verzetten tegen het juridische geweld van het overheidsapparaat van de machtigste staat op aarde is een zaak, zich verzetten tegen een stel fanatici die met kalashnikovs in de hand een redactielokaal binnenstormen, een hele andere. In Parijs stierven eerder deze week twaalf mensen bij een aanslag van extremisten op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. “Als bibliothecaris bedenk ik vandaag dat het een geluk is voor de veiligheid van mijn medewerkers dat jihadisten minder lezen dan ze naar prentjes kijken”, schreef bibliothecaris Nathalie Verstrynge als reactie op Facebook. “In onze collectie staat nogal wat dat hen wel eens meer tegen de borst zou kunnen stoten dan een cartoon.” Daarmee zet ze vrije toegang tot informatie ook bij ons weer nadrukkelijk op de agenda. Zouden we bereid zijn om het leven te laten voor deze waarde?

In een recent blogbericht antwoordt R. David Lankes op de vraag wat bibliotheken kunnen doen na een aanslag zoals deze. In tijden van conflict zoeken mensen naar informatie en verklaringen. Ze zoeken steun en houvast binnen hun gemeenschap. Daar ligt een rol voor de bib. "The libraries did not diminish the conflict, nor ignore systemic racism. Yet the libraries did not close, and did not retreat", schrijft hij over de bib in Ferguson ten tijde van de rassenrellen daar. De bibliotheek was er letterlijk de veilige plek in de stad.

Maar als Lankes ons oproept om stand te houden in tijden van conflict, lijkt Nathalie nog een stap verder te gaan “Anderzijds bedenk ik ook meteen dat we gefaald hebben”, vervolgt ze in haar post. “Dit zijn Westerse jongeren. Hadden ze maar al die boeken gelezen. Ze zijn hier opgegroeid zonder te proeven van onze vrijheid.” Kunnen bibliotheken ook een verschil maken voor het conflict uitbreekt?  Hoe het  niet moet, zagen we alvast in Marseille. Het stadsbestuur trok er de bibliotheken terug uit de banlieus en liet er honderduizenden over aan de zorgen van ondergefinancierde espaces lecture. De jongeren daar krijgen er nauwelijks kans om te genieten van een vrije toegang tot informatie.Aan de ingang van de hype centrale bibliotheek in het centrum van de stad, houden veiligheidsagenten nadrukkelijk de wacht. Maar er is vrije toegang tot informatie, toch? Censuur is er niet en de informatie is gratis beschikbaar...


Uit de Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra:
  • De informatieprofessional komt op voor vrije toegang tot informatie en cultuur.
  • De informatieprofessional streeft bij de collectievorming een zo groot mogelijke mate van objectiviteit en meerstemmigheid na.
  • De informatieprofessional heeft een open en onbevooroordeelde houding tegenover de gebruikers.

Bibliothèque du Merlan: Couloir de la mort

donderdag 18 december 2014

Bibliothecarissen

"the sort of personality that makes people seek out higher education so they can make low salaries helping people"
The  Annoyed Librarian
 

vrijdag 14 november 2014

Berlijn. Verdeelde stad


De muur mag dan al verdwenen zijn - in het centrum herinnert alleen een rij klinkers nog aan zijn bestaan – Berlijn blijft een verdeelde stad. De Karl Marx Allee is de Kurfürstendamm niet en wie wat met de Berlijners aan de praat geraakt, merkt al snel dat Ossies geen Wessies zijn en omgekeerd.

Ook het Berlijnse bibliotheekwezen is verdeeld en wel in meer dan één opzicht, zoals de deelnemers aan de VVBAD-studiereis naar de Duitse hoofdstad mochten ondervinden. Zowel de Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) als de Staatsbibliothek zu Berlin zijn tweeledige instellingen, geboren uit een fusie tussen oost en west. Ze hebben telkens twee vestigingen en proberen van die situatie het beste te maken. De ZLB bestaat uit de voormalige Berliner Stadtbibliothek in Oost-Berlijn en de Amerika Gedenkbibliothek, opgericht in de jaren 1950 in het Westen en toen een model voor de openbare bibliotheken in Europa. Inmiddels zijn de collecties samengevoegd en weer verdeeld: de meer algemene onderwerpen in het westen en de meer wetenschappelijke onderwerpen in het oosten. Voor de gebruikers niet meteen een ideale situatie.

Zentral- und LandesBibliothek
Maar beide bibliotheken brengen tegelijk ook een andere vorm van verdeeldheid in beeld: de complexe staatsstructuur die misschien niet moet onderdoen voor de onze. Berlijn is een stad, maar ook een deelstaat en de ZLB heeft dan ook een rol te spelen als centrale bibliotheek voor de openbare bibliotheken in Berlijn. Die lokale bibliotheken worden dan weer aangestuurd door de districten. De Staatsbibliotheek beheert erfgoed uit het oude Pruisen en wordt beheerd door een stichting, waar de federale overheid en de deelstaten in participeren. Het is de grootste wetenschappelijke bibliotheek in Duitsland met een oude vestiging aan Unter den Linden en mooi gebouw uit de jaren zestig nabij de Potsdammer Platz, een gebouw dat zijn doel nog altijd uitstekend dient.

De ZLB wordt ook geplaagd door de kloof tussen droom en werkelijkheid, of moeten we zeggen tussen hiërarchie en anarchie? In Berlijn woedt een discussie over de bestemming van de voormalige luchthaven Tempelhof, die pal in het centrum ligt. De stedelijke overheid had plannen klaar voor de ontwikkeling van het terrein: een combinatie van wonen, werken en recreatie. Plannen voor een prestigieuze nieuwe vestiging van de ZLB maakten daar deel van uit. 25 jaar na de val van de muur zouden de collecties eindelijk een gezamenlijk onderdak vinden. In een referendum besliste de Berlijnse bevolking anders. Op Tempelhof mag niet gebouwd worden. Tijdens ons bezoek was de staf van de ZLB nog aan het bekomen van de klap.

Ingeborg Drewitz Bibliothek, Steglitz-Zehlendorf
In Berlijn gaapt er ook een gigantische kloof tussen de openbare en de academische bibliotheken. De deelstaat kent geen bibliotheekwet en de organisatie van de openbare bibliotheek is een opdracht voor de districten, die daarvoor maar beperkte middelen ter beschikking stellen. Zelfs een rijk stadsdeel zoals Steglitz-Zehlendorf beschikt maar over een relatief beperkte hoofdbibliotheek met twee filialen en twee bibliobussen voor een werkingsgebied van bijna 300.000 inwoners. De hoofdbibliotheek, op de derde verdieping van een winkelcentrum, is up-to-date. De inrichting is ruim en licht, er is een leescafé, een terras en een hoekje voor adolescenten en recent werd er RFID geïnstalleerd. Opmerkelijk is de uitgebreide verzameling bladmuziek die we ook in andere Berlijnse bibliotheken zullen terugvinden. De collectie is echter beperkt en verouderd. De aankoopbudgetten zijn duidelijk ontoereikend. De inbedding in het winkelcentrum is een gemiste kans. De bibliotheek beschikt over een eigen verdieping, maar er is nergens een link met de winkels beneden.

In Neukölln staat een vergelijkbare bibliotheek, alleen bereikbaar via de parking van het winkelcentrum. Het is nog geen ‘couloir de la mort’, maar gezellig is toch anders. Het bibliotheekpersoneel maakt er geen spel van. De beperkte middelen vragen om creativiteit. De ZLB biedt ondersteuning, onder meer met een collectie kunst die via de lokale bibliotheken kan uitgeleend worden. RFID wordt uitgerold in alle Berlijnse bibliotheken dankzij een project met steun van de EU. De Pablo Neruda Bibliothek, in Oost-Berlijn uiteraard en trots dat ze erin geslaagd is de naam van een communistische dichter te behouden, doet geregeld beroep op projectgelden. Boeken mogen daar niet van gekocht worden, maar ze laten wel toe om promotiemateriaal en ondersteuning te voorzien.
Volkswagen Bibliothek

Parkeerschijf
in het Grimm Zentrum
Tegenover die soberheid staat de exuberantie van de academische bibliotheken. Architectonische pareltjes die wedijveren om aandacht en als ze hier of daar al eens een paar miljoen te kort komen om het gebouw af te werken, is er altijd wel een automerk dat het gat wil dichtrijden in ruil voor wat naamsbekendheid. Er was niet meteen plaatsgebrek in de vijf verdiepingen rond een vide van de Volkswagen Bibliothek. Het Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum, in wezen een gigantische leeszaal met boekenrekken er rond, is zo populair dat er met parkeerschijven gewerkt wordt voor wie zijn of haar werkplaats even wil verlaten. Het ontwerp is dan ook eerder impressionant dan efficiënt. De leeszaal is veel leegte, stoelen en tafels zijn er te kort. Absoluut hoogtepunt is ongetwijfeld het ‘brein’ dat Norman Foster neerplante als Philologische bibliothek. Een koepelconstructie met gefilterd licht. In al dat gepronk moet functionaliteit wel eens het onderspit delven. Akoestiek is in de meeste bibliotheken een probleem. Het Grimm Zentrum heeft te weinig zitplaatsen in de buurt van de boekenrekken, maar het beschikt dan weer wel over werkplekken voor moeders (en vaders?) met kleine kinderen. De bijhorende zak met speelgoed is aan te vragen bij de security, die in zowat alle academische bibliotheken over de ingang waakt.

Leeszaal van het Grimm Zentrum
Het is duidelijk. Berlijn investeert in kennis en onderwijs op hoog niveau. Dat bleek ook uit het bezoek aan het Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI). Niet verrassend allicht, maar een tiental jaar geleden woedde in Berlijn de discussie of een bibliotheekopleiding nog wel nodig was in deze tijd. Het antwoord was een volmondig ‘ja’. De ambitie was meteen om van IBI de meest toonaangevende bibliotheekopleiding in Europa te maken. De opleiding werd het eerste Europese lid van de prestigieuze iSchools.

Het geld dat er is, wordt ingezet voor een niet aflatende bouw- en renovatiewoede. Unter den Linden krijgt een opknapbeurt, het oude koninklijk paleis wordt heropgebouwd, wetenschappelijke instellingen richten nieuwe kennistempels op. De openbare bibliotheken krijgen kruimels om te werken aan taalachterstand, digitale geletterdheid, integratie en gewoon leesplezier. Ze doen dat vooral met enthousiasme. In een stad als Berlijn mocht het wel iets meer zijn.

De VVBAD reisde van 18 t/m 21 juni naar Berlijn en bezocht daar een twaalftal bibliotheken. Voor deze kroniek maakte ik dankbaar gebruik van de verslagen van de deelnemers op www.vvbad.be/berlijn.
Deze tekst verscheen eerst in META 2014-8


donderdag 6 november 2014

De erfenis van Rika De Backer verkwanseld?

Het einde van het Vlaamse bibliotheekbeleid

De bibliotheeksector in Vlaanderen is een kind van de eerste staatshervorming. Nadat de gemeenschappen bevoegdheid over cultuur hadden gekregen, maakte uitgerekend minister Rika De Backer met het Bibliotheekdecreet een einde aan de zuilgebonden bibliotheken. Sindsdien heeft de sector zich ontwikkeld tot een netwerk van meer dan driehonderd goed uitgeruste bibliotheken, met een dienstverlening die gewaardeerd wordt door jong en oud. Samen beschikken ze over een uitgebreide collectie, ontsloten door provinciale catalogi. De sector investeert voortdurend in online dienstverlening en infrastructuur en de bibliotheken zetten steeds meer in op lokale samenwerking, met partners uit onder meer onderwijs en welzijn.

Met de septemberverklaring van de Vlaamse regering lijkt aan dat gouden tijdperk een einde te komen. De besparingsplannen van de nieuwe bewindsploeg voor onze sector zijn niet mis. Er wordt 5 procent bespaard op het Vlaamse budget voor openbare bibliotheken, voor Luisterpunt en voor Zorgbib. LOCUS en Bibnet moeten respectievelijk 6 procent en 10 procent inleveren. De VVBAD, als kampioen, verliest een vijfde van haar subsidies. Toch zijn die besparingen niet het ergste dat ons te wachten staat. Met de overdracht van de sectorale middelen naar het Gemeentefonds en met de inperking van de provinciale bevoegdheden, staat ons een ingrijpende hervorming van de sector te wachten. We proberen de gevolgen op een rijtje te zetten.

Het einde van een basisvoorziening

Voor de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement zei minister Gatz op 2 oktober uitdrukkelijk dat de extra middelen voor het Gemeentefonds niet geoormerkt zullen zijn. De 50 miljoen die Vlaanderen vanaf 2015 nog voorziet voor de ondersteuning van de lokale openbare bibliotheek, verdwijnt in een grote pot die verdeeld wordt onder de gemeenten op basis van parameters zoals het inwoneraantal. Er is geen enkele garantie dat het geld ook in de toekomst voor bibliotheekwerking zal gebruikt worden.

Daarmee verliest de Vlaamse overheid ook haar belangrijkste instrument om een bibliotheekbeleid te voeren. Werken met beleidsprioriteiten heeft geen zin meer: of ze nu meedoen of niet, de steden en gemeenten krijgen hun geld toch. Er zal geen verplichting meer zijn om een bibliotheekwerking uit te bouwen. De inzameling van cijfergegevens – de BIOS-gegevens – komt op de helling te staan. De Vlaamse regering zal dus zelfs niet meer in staat zijn om de impact van haar eigen beslissingen te meten. Ook het definiëren van de openbare bibliotheek, zoals nu nog gebeurt in het decreet Lokaal Cultuurbeleid, is zinloos. De lokale besturen zullen zelf beslissen of ze een bibliotheekwerking nodig hebben en hoe die eruit zal zien.

Dat wil niet zeggen dat Vlaanderen helemaal geen bibliotheekbeleid meer kan voeren. Er zijn nog altijd de bovenlokale organisaties. Gezien de percentages die zij moeten inleveren, zijn die duidelijk geen prioriteit. De lopende fusie van LOCUS en Bibnet maakt het ook heel onduidelijk welke inhoudelijke werking er nog over zal blijven op Vlaams niveau. De ontwikkeling van de digitale bibliotheek blijft hoogstwaarschijnlijk een speerpunt voor het nieuwe steunpunt. Zal er daarnaast nog ruimte zijn voor initiatieven zoals de Bibliotheekweek of inhoudelijke ondersteuning van lokale bibliotheken? En hoe zullen de andere luiken van het lokaal cultuurbeleid, zoals de cultuur- en gemeenschapscentra, een plek vinden in de nieuwe organisatie?

Voorts zou Vlaanderen natuurlijk middelen kunnen achterhouden van de 50 miljoen die ze voorziet voor de bibliotheken. Dat zou erop neerkomen dat ze de openbare bibliotheken langzaam doodknijpt om een bovenlokaal bibliotheekbeleid uit te bouwen. In een recent advies pleit de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) hiervoor. Zo zou Vlaanderen financiële ruimte krijgen om een impulsbeleid te voeren. De bibliotheeksector moet momenteel op lokaal niveau al zwaar inleveren en zou zo bovenop de geplande 5 procent nog eens een extra besparing moeten slikken. Eerst ontneemt Vlaanderen zichzelf dus alle instrumenten om een bibliotheekbeleid te kunnen voeren en vervolgens zou het bij de lokale bibliotheken middelen gaan halen om toch iets te kunnen doen. Van een perverse logica gesproken.

Tot slot blijft er natuurlijk de optie om via algemene beleidsprioriteiten doelstellingen te formuleren voor de lokale besturen. Het regeerakkoord bevat aanzetten daartoe, met vermeldingen van een taal- en leesbevorderingsbeleid, aandacht voor mediawijsheid en cultuureducatie. Die bieden echter geen garantie op het voortbestaan van ‘een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning.’


Het einde van een complementair beleid

Dat de provincies hun ‘persoonsgebonden bevoegdheden’ zullen moeten opgeven, is ondertussen ook wel duidelijk. Inmiddels lijkt iedereen ervan uit te gaan dat dit ook voor de provinciale bibliotheeksystemen (PBS) en het streekgericht bibliotheekbeleid (SBB) geldt. Volgens minister Homans worden die persoonsgebonden bevoegdheden overgedragen aan de lokale besturen. Minister Gatz was daar in de commissie Cultuur minder duidelijk over. Ook een overdracht naar het Vlaamse niveau behoort nog tot de mogelijkheden. Het lijkt logisch dat Vlaanderen de PBS-en overneemt. Dat wordt dan allicht een bijkomende opdracht voor Bibnet. Vlaanderen krijgt daarmee mogelijk wel een nieuwe hefboom in handen om een bibliotheekbeleid te voeren. Het is immers niet onzinnig om enkele voorwaarden op te leggen aan bibliotheken die willen aansluiten op het Vlaamse systeem. Veel meer dan wat er nu in het decreet Lokaal Cultuurbeleid staat – kwaliteitseisen kunnen we dat moeilijk noemen – zal dat allicht niet zijn. Maar laat ons hopen dat de BIOS-gegevens en de monitoring daarmee gered zijn – toch voor die gemeenten die aansluiten.

Zoals bekend is de invulling die de provincies geven aan het streekgericht bibliotheekbeleid meer divers. Financiële en inhoudelijke ondersteuning voor samenwerkingsverbanden en voor projecten, de organisatie van opleidingen en uitbreiding van de collecties zijn de belangrijkste domeinen waarop de provincies actief zijn. Als het over de bevoegdheden gaat, lijkt het logisch dat Vlaanderen deze overneemt. Het risico is niet denkbeeldig dat het louter een strijd om de middelen wordt. De lokale besturen willen dan de pot van het Gemeentefonds vergroten, Vlaanderen wil meer middelen voor de digitale bibliotheek en de provincies willen zoveel mogelijk voor zichzelf houden.

Dat wegvallen van het provinciale niveau heeft allicht enkele positieve gevolgen. Profileringsdrang won het geregeld van samenwerking en efficiëntie. Zo gaf elke provincie een eigen invulling aan het streekgericht bibliotheekbeleid en dat provinciale beleid eindigde per definitie aan de provinciale grenzen. Bij de enquête die de VVBAD in 2012 uitvoerde rond de provinciale bibliotheeksystemen kwamen al vragen naar boven voor een Vlaams bibliotheeksysteem.

Toch is het maar de vraag of Vlaanderen de rol van de provincies op vlak van bibliotheekbeleid volledig kan overnemen. Nog niet zo lang geleden waren subsidiariteit en complementariteit de toverwoorden van de politiek. Subsidiariteit houdt in dat een hogere overheid niet doet wat door een lagere gedaan kan worden; complementariteit betekent dat de beleidsniveaus elkaar aanvullen en niet met elkaar in concurrentie gaan. In die logica hebben provincies de voorbije jaren een beleid ontwikkeld dat zich juist situeert tussen het Vlaamse en het lokale niveau. Ze ondersteunen regionale samenwerking, organiseren vormingen en subsidiëren bovenlokale projecten.

Gaat Vlaanderen dat nu allemaal op zich nemen? Krijgen we dan supersteunpunten met een legertje consulenten – de voormalige provinciale SBB-medewerkers misschien? – die zich zullen bezig houden met het stimuleren van samenwerking? Of moeten lokale organisaties en lokale besturen hun plan maar trekken en zelf initiatief nemen om meer te gaan samenwerken? Dat terwijl de vorige Vlaamse regering vaststelde dat de lokale besturen ‘bestuurskracht’ missen en dat Vlaanderen onderhevig is aan ‘verrommeling’ door een wildgroei aan samenwerkingsverbanden. Of komt er een nieuw tussenniveau: dat van de regio’s?

Het einde van de wereld zoals we die kennen

Met de geplande hervormingen zal Minister-president Geert Bourgeois oogsten wat minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois tijdens de vorige legislatuur zaaide: een Vlaanderen waar per beleidsdomein maar twee bestuursniveaus verantwoordelijk zijn. Voor de culturele sector worden dat het Vlaamse en het lokale. Wat zich daartussen bevindt aan regionale initiatieven, aan ondersteuning en opleiding voor het lokale niveau, zal gewied worden als was het onkruid. Als Vlaanderen nu de keuze maakt om volop in te zetten op de digitale sprong voorwaarts, dan zal een volgende Vlaamse regering zich mogen buigen over de vraag hoe ze al die Vlaamse digitale initiatieven weer kan doen aansluiten bij wat er lokaal leeft. Geoormerkte middelen in het Gemeentefonds zijn de beste garantie om dat doemscenario te voorkomen. Alleen zo behoudt de Vlaamse regering de mogelijkheid om haar eigen beleid optimaal te laten aansluiten op het lokale beleid.

Deze tekst verscheen eerst in META 2014-8